Saturday, 21 November 2009

Aktiviti 9 : Mini Kajian Tindakan

Matlamat
-Meningkatkan penglibatan pelajar di dalam proses p&p di dalam kelas menggunakan kaedah pemberian token.

Objektif
a) Meneroka
-mengcungkil kebolehan dan bakat pelajar di dalam kelas
- menjana minda dan merangsang idea kreatif pelajar

b)Menilai
-Menilai tahap penglibatan pelajar di dalam kelas, sama ada aktif atau tidak.
-Menilai tahap keyakinan dan keberanian pelajar untuk tampil menonjolkan diri di dalam kelas.
-Menilai tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap sesuatu pengajaran di dalam kelas.

AKTIVITI 8 : CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MINI KAJIAN TINDAKAN

Pengalaman/refleksi Individu

Berdasarkan pengalaman saya, terdapat beberapa cadangan bagi mengatasi kelemahan yang telah dilakukan oleh guru kemahiran hidup tersebut yang boleh dibaiki untuk meningkatkan lagi keberkesanan penggunaan kaedah ini. Antaranya ialah;

1)Guru perlu mengubah kreativiti pengajarannya supaya lebih menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek kemahiran hidup. Selain memberi rangsangan dalam bentuk pujian, guru boleh memberi peneguhan dalam bentuk token ekonomi supaya pelajar lebih bersemangat di dalam mengikutu sesi p & p.

2)Guru perlu mengesan dan bertindak terhadap pelajar-pelajar yang tidak melibatkan secara aktif di dalam sesi p & p dengan melakukan aktiviti yang perlu melibatkan semua pelajar. contohnya meminta pelajar melakukan aktiviti secara berkumpulan dan setiap kumpulan perlu bersaingan antara satu sama lain untuk mendapatkan mata tertinggi.


Pengalaman/refleksi Berpasukan

(Norfaslin Binti Sudin)
Diantara cadangan yang saya ingin kemukakan ialah:
a)Guru perlu membuat penambahbaikan didalam pengajaran seperti contoh memberikan token setiap kali pelajar dapat menjawab dengan betul atau jika mendapat markah tertinggi. Ini akan menjadikan semua pelajar didalam kelas itu berusaha untuk mendapat markah tertinggi didalam kelas.

b)Guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar, dan tidak terlalu bergantung kepada cara tradisional sahaja. Kaedah yang boleh diperkenalkan ialah penggunaan token dan juga tayangan video.

(Marina Binti Ismail)
1)guru perlu mempelbagaikan pemberian token dan hukan hanya tertumpu kepada satu jenis token sahaja
2)guru perlu memberi token secara bersistematik misalnya seperti mengumpul mata supaya pemberian token lebih adil kepada pelajar
3)guru juga boleh memberi token mengikut kesukaan pelajar
4)guru tidak boleh berterusan memberi token kepada pelajar

Aktiviti 7: Kelemahan Pengajaran Menggunakan Token

Pengalaman/refleksi Individu
Subjek kemahiran hidup berdasarkan pengalaman yang saya lalui mempunyai kelemahan juga. Antara kelemahannya ialah;

1)Tidak semua pelajar di dalam kelas berminat untuk mempelajari kemahiran-kemahiran yang perlu dipelajari kerana terdapat pelajar yang hanya berminat terhadap subjek-subjek yang berbentuk teori sahaja.

2)Pendekatan yang digunakan oleh guru dan projek-projek amali yang dilakukan adalah stereotaip sepanjang masa. Guru-guru Kemahiran Hidup seharusnya merancang sesuatu projek yang dekat dengan persekitaran mereka supaya pelajar lebih berminat untuk menyertai aktiviti amali.

3)Tiada rangsangan yang dilakukan oleh guru Kemahiran Hidup terhadap pelajar-pelajar yang lemah dalam subjek ini.

Pengalaman/refleksi Berpasukan
(Norfaslin Binti Sudin)
Bagi saya, untuk subjek Kemahiran Hidup ini terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibuat penambahbaikan. Di antaranya ialah:-
a) Tidak minat-Tidak semua pelajar disekolah meminati subjek Kemahiran Hidup. Ini kerana, mereka tidak menyukai guru yang mengajar atau pengajaran guru terlalu membosankan. Tidak semua pelajar menyukai kemahiran yang diberikan oleh guru.

b) Penerangan tradisional-Penerangan yang dibuat disekolah terlalu tradisional. Tiada tayangan video atau kaedah lain yang boleh digunakan untuk menarik perhatian pelajar. Cara yang selalu digunakan ialah dengan cara demonstrasi.

c)Tidak diberikan hadiah-sebagai contoh, apabila satu kumpulan itu menang seperti contoh pertandingan memasak diantara kumpulan, guru tidak memberikan sebarang hadiah. Ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan minat pelajar untuk memenangi pertandingan tersebut.

(Marina Binti Ismail)
melalui pengalaman saya, penggunaan token mempunyai kelemahan tertentu:
1)biasanya pemberian token lebih tertumpu kepada pelajar aktif dan pelajar pasif merasa mereka terpinggir kerana pelajar cergas di dalam kelas sahaja yang sentiasa mendapat ganjaran.
2)ada juga pelajar yang tidak kisah dengan pemberian token.
3)kadang kala pemberian token membuatkan pelajar membuat sesuatu kerja dengan mengharapkan ganjaran.

Aktiviti 6 : Kekuatan Pengajaran Menggunakan Token

Kekuatan Penggunaan Token Dalam P&P

a)Pengalaman/refleksi secara individu

(Mashitoh Abdullah) Kemahiran Hidup
Semasa di sekolah rendah dan sekolah menengah saya telah mempelajari subjek Kemahiran Hidup. Pada pendapat saya subjek ini mempunyai beberapa kekuatannya tersendiri. Antaranya ialah;

1) pelajar dapat menunjukkan bakat dan kemahiran masing-masing semasa menjalankan projek amali seperti bertani, memasak, menjahit, bertukang dan sebagainya.
2)subjek ini dapat mencungkil kreativiti dan inovasi pelajar-pelajar.
3)subjek ini dapat melatih pelajar untuk lebih berkemahiran dalam menjalani kehidupan pada masa akan datang.


b)Pengalaman/ferleksi secara berpasukan

(Norfaslin binti Sudin) Kemahiran Hidup
Bagi saya untuk matapelajaran Kemahiran Hidup terdapat beberapa kekuatan untuk subjek tersebut iaitu:-
a) Diajar kemahiran yang pelbagai-Kemahiran pelbagai telah diperkenalkan untuk pelajar menguasai kemahiran yang telah diberikan oleh guru

b) Pembelajaran lebih bermakna-Ini kerana kemahiran yang didapati dan maklumat yang diberikan oleh guru dulu, telah memberikan saya panduan sehingga ke hari ini.

c) Dapat menyelesaikan masalah dengan baik-Ketika matapelajaran ini diajar disekolah, kami diberikan tugasan dimana kami dikehendaki membuat sesuatu yang luar biasa dari yang lain. Kami telah melakukan projek menggunakan bahan buangan untuk dijadikan bunga, bekas pensel dan lain-lain lagi. Ini memberi kesan kepada saya sehingga ke hari ini supaya bersikap rasional ketika membuat sebarang keputusan.

d) Dapat menjana minda pelajar-Ini dimaksudkan dengan dimana, apabila diberi bahan terbuang kami dikehendaki mencipta sesuatu yang kreatif. Ini telah menjadikan pelajar sentiasa menjana minda untuk membuat sesuatu yang kreatif.

(Marina Binti Ismail) Bahasa Melayu
melalui pengalaman saya di sekolah rendah khususnya dalam subjek bahasa Melayu dan pendidikan seni-guru selalu memberikan pujian dan bintang kepada saya dan rakan.
kekuatan yang didapati adalah:
1)menarik minat pelajar untuk belajar
2)merangsang pelajar untuk menyiapkan tugasan
3)dapat membuatkan pelajar bersaing sesama rakan mereka
4)merangsang pelajar untuk membuat tugasan yang diberi dengan lebih baik lagi

C) Pengalaman/refleksi dari pasukan lain
-untuk matapelajaran Kemahiran Hidup diajar banyak kemahiran yang boleh digunakan dimasa akan datang. Pengalaman berkaitan kemahiran ini, kebanyakan diajar disekolah ketika waktu Kemahiran Hidup. Dirumah, kita tidak pernah mendapat kemahiran seperti yang diajar disekolah.

d) Literature Riview

JURNAL, THE EFFECTS OF A TOKEN ECONOMY SYSTEM IN COMPARISON TO
SOCIAL PRAISE ON THE MANIFEST BEHAVIORS OF ELEMENTARY
LEARNING DISABLED STUDENTS
By
Kimberly Waggy


"The results of this study found that there was no significant difference between a token
economy system in comparison to social praise on the manifest behaviors of elementary learning
disabled students. This may have been caused by the similarities of the learning disabled
students."

Ini bermaksud penggunaan token dalam bentuk ekonomi mahupun pujian

Friday, 13 November 2009

Aktiviti 5 : Kepentingan Kajian Tindakan Kepada Guru Novis

1)Supaya guru dapat meningkatkan mutu amalan yang dilakukan ke arah yang lebih baik lagi sebagai satu langkah untuk memajukan diri.

2) untuk memperbaiki teknik pengajaran agar ia dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih aktif.

3) Untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian pelajar di dalam kelas

4) Meningkatkan dan membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan melalui pengajaran yang berkesan

5) Sebagai satu langkah untuk mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sama ada melibatkan P&P, pencapaian pelajar atau pun prestasi guru.

6) Memperkembangkan pengetahuan yang sedia ada dan cuba mencari penemuan yang terbaru dan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

7) Menjadikan guru itu kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran didalam kelas.

Aktiviti 4 : Cadangan Mini Kajian Tindakan

Tajuk:: Penggunaan token/ganjaran dalam meningkatkan persaingan di kalangan pelajar.::

Oleh: Mashitoh Abdullah, Marina Ismail & Norfaslin Sudin

Peryataan masalah:
Seperti yang sedia umum para pelajar susah untuk menjawab dan mengemukakan soalan selepas aktiviti pengajaran berlaku. Ini keran pengajaran tersebut membosankan mereka. Disamping itu, melalui kaedah ini, kami juga mencari penyelesaian kepada masalah yang berlaku didalam bilik darjah dan cuba mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Ini bermaksud, suatu simbol bagi token seperti berbentuk bintang, point, ataupun boleh juga dalam bentuk setem dimana ianya boleh ditukar dengan peneguhan lain yang disukai oleh murid. Cara ini dapat memotivasikan murid untuk menunjukkan tingkahlaku yang positif. Kajian menunjukkan kaedah ini dapat mengurangkan masalah disiplin sekolah.Pelaksanaan1. Kenalpasti tingkahlaku sasaran ( peraturan )2. Kenalpasti bahan token. ( Cth: cip,cop bintang dll )3. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. ( Cth: bekas pensel )4. Kenalpasti kadar nilai ganjaran ( menu ganjaran ) ( Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel.)5. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token.Kriteria Pemilihan Token1. Disukai oleh murid.2. Mencukupi bila diperlukan.3. Praktis - tidak menyusahkan.4. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan, dilihat, disentuh dan dibilang.5.Tidak mudah diperolehi di tempat lain.6. Tahan lama.Peryataan masalah:1)Seperti yang sedia umum para pelajar susah untuk menjawab dan mengemukakan soalan selepas aktiviti pengajaran berlaku. Ini keran pengajaran tersebut membosankan mereka. Disamping itu, melalui kaedah ini, kami juga mencari penyelesaian kepada masalah yang berlaku didalam bilik darjah dan cuba mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.2)Pelajar terlalu pasif dan aktif didalam kelas, untuk beri peneguhan token ini diperkenalkan kepada pelajar

Sebab memilih tajuk ini ialah:
1.untuk menarik minat pelajar dengan matapelajaran yang dipelajari.
2.untuk menggalakkan pelajar bertanya di dalam kelas.
3.untuk memberi peluang pelajar untuk menjawab di dalam kelas.
4. untuk menggalakkan dan mengekalkan moral yang tinggi.

Peserta kajian
-Rakan-rakan sekelas pengajaran makro (masalah pembelajaran & pendengaran)

Set Kajian
-Didalam kelas pengajaran makro (masalah pembelajaran & pendengaran)

Maklumat tambahan untuk mini kajian tindakan kami:

Jadual Pemberian Token
1. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token
2. Menghantar tugasan tepat pada waktunya 3 Token
3. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token
4. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token
5. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas

TokenJadual Penarikan Balik Token
1. Bergaduh di dalam kelas 4 Token
2. Tidak hadir ke sekolah 3 Token
3. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token
4. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token
5. Tertinggal alat tulis di dalam kelas

TokenJadual sewaan alatan
1. Pensel warna 4 Token
2. Pemadam 3 Token
3. Pembaris 2 Token
4. Gunting 2 Token
5. Pengasah pensel 1 Token
6. Pensel 1 Token

Aktiviti 3 : Pembentangan Kolokium DPLI Januari


PEMBENTANGAN PERTAMA
An Application Of Cooperative Learning By Using Internet Resources To Increase Student’s Participation And Interest In Learning English For Science And Technology (EST) Subject.
By; Tiun Siew Mond and Tan Sin Yee

Problem Study

1. Will cooperative learning increase students’ participation in EST teaching and learning process?

2. Will students’ interest increase by conducting cooperative learning?

Methodology/sampling/setting

Sampling or the targeted participants consisted of 28 Form 4H students and 32 Form 4N students in ST. JOHN Institution (SJI). Model of this action research used is Gerald Susman Model. This model including diagnosing, action planning, taking action, reflection, amended plan, take second action stage. Procedure in this research start with forming of groups and than different task topic given. After that, student by group doing their work with searching information through internet and will transfer information from linear text to non-linear text. Last procedure student doing presentation by using all information that they found.

Data Collected

Base on data collected, it was found that the used of this technique produced positive results in terms of students participation in the lesson and their ability to present their findings outcome orally and share their information with the class. The data of the research was collected by using classroom observation, interview students finding and questionnaire. The data was analyzed quantitatively and qualitatively.

Finding

The finding in this research showed the increase in students participation and their interest. Moreover, the targeted classrooms atmosphere becomes more positive. They looked excited to search information through internet and able to finish their work on time.

Input From Presentation

Student more interested learning by group and cooperative learning actually give advantage for student to help each other in learning process. Using internet resources also will attract student’s participation and interest in learning English For Science And Technology (EST) subject.


PEMBENTANGAN KEDUA

Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif

Oleh; Siti Zubaidah Bt Ingsa dan Suryatee Bt Abd Rashid

Penyataan Masalah
1. Mengenalpasti pengalaman dan pandangan pelajar terhadap pembelajaran berpusatkan guru (teachers centred).

2. Menilai dan mengetahui pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam sebelum pembelajaran koperatif diperkenalkan.

3. Menilai pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam selepas pembelajaran koperatif diperkenalkan.

Metodologi /sampel/ setting Kajian

Prosedur yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada empat, iaitu mengenalpasti masalah, merancang, tindakan dan refleksi. Dalam kajian ini juga, kaedah yang digunakan untuk mendapatkan hasil dapatan ialah dengan menggunakan kaedah;

1. Kaedah pemerhatian dibuat melalui refleksi guru, penilaian guru matapelajaran Pendidikan Islam serta penilaian daripada penyelia.

2. Soalan ujian pre-test dan post-test. Kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar serta senarai semak untuk mengetahui respon daripada pelajar mengenai pembelajaran yang telah berlangsung.

3. Boring soal selidik terbahagi kepada dua iaitu soal selidik pembelajaran berpusatkan pelajar dan soal selidik pembelajaran berpusatkan guru.

Responden untuk kajian ini terdiri daripada para pelajar dari tingkatan 4DK1/2 dan 4DK3/4 dari Sekolah Menengah Danau Kota, Kuala Lumpur.

Pengumpulan Data
Selepas mengenalpasti masalah dan merancang kaedah pembelajaran koperatif, tindakan dilakukan dengan mengaplikasikan kaedah yang dirancang di dalam kelas Pendidikan Islam. Kemudian, penambahbaikan dilakukan selepas membuat sesi refleksi melalui pemerhatian dan soalan-soalan ujian pre-test, post-test dan borang soal selidik.

Hasil Dapatan

Hasil dapatan daripada kajian ini dapat ditunjukkan dalam dua bentuk iaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berkaitan dengan perubahan sikap pelajar-pelajar yang boleh dilihat melalui pemerhatian. Manakala, data kuantitatif dapat dilihat melalui pencapaian markah mereka dalam matapelajaran Pendidikan Islam.Dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa pengajaran guru berkesan dan dapat meningkatkan pencapaian pelajar dengan menggunakan pemebelajaran secara koperatif melalui teknik ”numbered head together” dan ”thinks-pair-share”. Walau bagaimanapun, dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat hanya sedikit sahaja penurunan peratusan pencapaian yang disebabkan oleh ketidakhadiran pelajar semasa ujian berlangsung. Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat memberi input yang berguna kepada para pentadbir dan pelajar amnya dan para guru Pendidikan Islam khususnya untuk mengaplikasikannya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Input Daripada Pembentangan

Daripada pembentangan ini saya dapat membezakan antara penilaian bersama yang dilakukan secara tradisional lebih berbentuk penilaian yang hanya dibuat oleh satu pihak sahaja iaitu guru. Manakala penilaian dalam pembelajaran koperatif dilakukan bersama oleh semua pihak iaitu guru serta ahli kumpulan. Keadaan ini akan memudahkan guru membuat keputusan penilaian dengan lebih adil serta dapat diterima oleh setiap pelajar dalam kumpulan secara terbuka. Selain itu, pembelajaran secara bekerjasama mampu meningkatkan kualiti hasilan pembelajaran.


CADANGAN/ULASAN KEDUA-DUA PEMBENTANGAN


Dari segi pemilihan tajuk, kedua-dua tajuk yang dibentangkan ini dilihat menepati kehendak untuk dijadikan sesuatu tajuk dalam kajian tindakan. Namun, kedua-dua tajuk tersebut agak panjang dan sebenarnya ia boleh diringkaskan lagi.

Aktiviti 2 : Abstrak Jurnal

ABSTRAK JURNAL MASHITOH BINTI ABDULLAH

Jurnal 1 : Collaborative Learning Enhances Critical Thinking
Oleh : Anuradha A. Gokhale
Jurnal ini menulis tentang konsep pembelajaran kolaboratif secara berkumpulan atau berpasangan yang bertujuan untuk mencapai matlamat akademik yang telah banyak dikaji sebelumm ini. Istilah pembelajaran kolaboratif di kalangan pelajar merangkumi pelbagai tahap. Pembelajaran kolaboratif menjadikan pelajar aktif dalam penukaran idea di kalangan kumpulan kecil bukan sahaja dapat meningkatkan minat tetapi dapat juga memperkenalkan cara pemikiran kreatif di kalangan pelajar. Kebanyakan kajian banyak dialakukan di sekolah, namun kajian ini akan menjelaskan penggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif di peringkat kolej pula.

Jurnal 2 : Using Point-of-View Video Modelling to Teach Play to Preschoolers With Autisme
Oleh : Jeffrey F. Hine dan Mark Wolery
Menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video untuk mengajar kanak-kanak prasekolah autisme bermain. Kajian ini mengukur keberkesanan menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video dalam mengajar menggunakan kemahiran-kemahiran bermain permainan yang dipilih kepada dua orang pelajar prasekolah yang autisme. Model-model yang ditunjukkan ini melibatkan rakaman video dan tanpa rakaman video. Kajian ini melihat sejauh mana perspektif kanak-kanak apabila melihat sesuatu dan seterusnya melakukan kemahiran yang disasarkan. Pengkaji menggunakan pelbagai cara terhadap dua kanak-kanak ini berdasarkan dua tingkahlaku untuk menilai kesan sudut pandangan yang ditunjukkan yang diperolehi oleh kanak-kanak dan menyelenggarakan tindakan bermain. Mereka menggunakan kaedah yang digeneralisasikan untuk menilai tahap di mana para peserta menggunakan kemahiran baru dan permainan baru semasa aktiviti bilik darjah. Hasilnya menunjukkan bahawa mode sudut pandangan yang ditunjukkan adalah alat yang berkesan untuk pengajaran bermain kepada pelajar prasekolah dengan autisme.


Jurnal 3 : Direct InstructionWith Playfull Skill Extention
Oleh : Jean M Keaton
Kaedah pengajaran secara langsung telah ditemui untuk memperkenalkan kebolehan membaca dan menulis dalam membangunkan pembaca. Sama juga pentingnya, srategi pembelajaran yang membolehkan anak-anak untuk membina pengetahuan melalui penyertaan antif akan meningkatkan motivasi mereka untuk membaca dan menulis. Kajian tindakan yang dilakukan ini adalah untuk meninjau keberkesanan pangajaran secara langsung dengan berjenaka yang dikaitkan dalam membangunkan penulisan dan pembacaan di tadika. Objektif projek ini adalah untuk menghubungkan amalan-amalan yang bersesuaian pengajran arahan langsung. Pendekatan yang sistematik tentang Strategi
Pembelajaran Bantuan Penelitian (PALS) telah diikuti dengan hanya menggunakan pelajaran-pelajaran yang diarahkan oleh guru, bermain mengikut pembelajaran PALS secara menyeluruh yang diintegrasikan bagi mengekalkan minat kanak-kanak serta memberi motivasi untuk mereka belajar. Keputusan menunjukkan bahawa pelajar yang awalnya menunujukkan prestasi yang rendah dalam menyebut sebutan yang dubaca dan prestasi menulis telah m encapai peningkatan yang terbaik dalam mengenalpasti huruf dan bunyi dan dalam mengaplikasi pengetahuan huruf dan bunyi untuk menjadikan ejaan tepat dalam penulisan. Pelajar-pelajar tadika yang tinggi ketingggian dalam keupayaan membaca menjadikan pencapaian yang lebih baik dengan memperkenalkan perkataan yang dilihat.

ABSTRAK JURNAL NORFASLIN BINTI SUDIN

Jurnal 1:Engaging Children with Useful Words:Vocabulary Instruction in a Third Grade Classroom
Oleh :(Lynn CohenLong Island University, C.W. Post and Katherine ByrnesGreat Neck Public Schools)
Kajian ini dilakukan untuk melihat penggunaan perbendaharaan kata dalam lisan, komunikasi dan bertulis semasa menyediakan penulisan dalam seharian kanak-kanak di sekolah. Kajian ini juga melihat cara yang paling bagus perlu digunakan untuk meningkatkan mutu penggunan perbendaharaan kata di sekolah. Tidak seperti cara yang lama dimana guru mengajar tentang perbendaharaan kata melalui kaedah syarahan dan menyuruh mereka membaca apa yang ada didalam buku tersebut. Tapi melalui kaedah tindakan ini, guru meminta mereka membaca dengan kuat supaya guru dapat membetulkan kesalahan mereka dan guru mengalakkan kaedah bercerita didalam kelas supaya perbendaharaan kata mereka baik. Mereka akan belajar 6 perkataan baru setiap hari supaya penulisan mereka bertambah baik. Dari perkataan yang diberi, pelajar akan cuba untuk membuat ayat dan kemudian membaca dengan kuat apa yang ditulis oleh mereka.

Jurnal 2:Action Research: A Tool for Improving Teacher Quality and Classroom Practice::
Oleh: (Katherina A’Connor, H. Carol Greene & Patricia J. Anderson)
Kajian tindakan ialah alat atau bahan untuk menolong guru atau tenaga pengajar untuk mendapat strategi pengajaran yang bersesuaian ketika mengajar (Sagor, 2004). Melalui kajian tindakan, terdapat perubahan yang positif seperti peningkatan cara pengajaran guru, refleksi kendiri dan meningkatkan keseluruhan pengajaran didalam kelas(Ferrance, 2000,Johnson & Button at el). Kajian ini lebih bermakna kepada guru kerana guru itu sendiri yang membuat kajian terhadap kelas mereka sendiri.

::Jurnal 3:Action Research in the Secondary Science Classroom: Student response to Differentiated, Alternative Assessment::
Kajian dibuat bedasarkan matapelajaran Sains di sekolah dimana guru menggunakan pelbagai jenis kaedah untuk meningkatkan tahap pengajaran mereka didalam kelas. Seperti cara tradisional, guru menganalisis masalah disekolah dan kemudiaan menyelesaikannya untuk diguna pakai untuk masa akan datang. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti apakah yang menjadi kegemaran pelajar ini tentang subjek sains. Di dalam kajian ini, guru-guru berpengalaman turut serta dan bersama-sama mencari kaedah terbaik dalam pengajaran sains.


ABSTRAK JURNAL MARINA BINTI ISMAIL

Jurnal 1: Action Research and Distributed Problem-Based Learning in Continuing Professional Eduaction
By : David McConnell

Dalam kertas kajian ini, pengkaji menumpukan kepada analisis kerja secara kolaboratif dan pengalaman belajar pelajar yang terlibat dengan memberikan mereka pembelajaran yang berpusatkan masalah iaitu distributed problem-based learning (dPBL) dengan mula menjawab soalan “apakah yang berlaku dalam kumpulan dPBL?”. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengkaji mengemukakan dua perkara yang mempunyai hubung kait. Permulaan penilaian pembelajaran adalah dengan cara yang mana kumpulan dPBL membangun sepanjang masa kerja mereka. Pengkaji mengemukakan tiga perbezaan, tetapi tahap pembangunan dalam kumpulan adalah serantak iaitu tahap pertama menggambarkan rundingan. Kedua pula adalah pembahagian tugas dan persetujuan berdasarkan aktiviti kajian dan ketiga adalah berkenaan dengan penghasilan atau pun pengeluaran. Kajian kedua adalah untuk melihat bagaimana cara kerja dalam kumpulan secara dalaman dan luaran dapat membangun dan mengekalkan komuniti pelajar. Kaedah dalam kajian ini adalah melibatkan perbincangan secara online, analisis transkrip perbincangan, perbahasan aktiviti dan perkongsian pengeluaran atau produktiviti.


Jurnal 2 (Abstrak): The Effect of Picture and Prompt on the Writing of student in Primary Grades: Action Reseach by Graduate Students at California State University, Northridge.
Oleh: Marily Joshua et.al

Jurnal ini adalah berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan oleh 9 orang guru yang mempunyai pengalaman rata-ratanya adalah selama 6 tahun (1 hingga 15 tahun). Ianya melibatkan kajian tindakan yang mengkaji tentang kesan atau pengaruh penggunaan gambar dalam penulisan murid. Seramai 165 murid terlibat iaitu seramai 83 orang lelaki dan 82 orang perempuan yang terdiri daripada murid tadika hingga gred 2. Data telah menunjukkan bahawa apabila guru memilih tugasan penulisan sebagai satu cara untuk murid mengembangkan penulisannya, penting untuk mereka tahu sama ada menggunakan ‘prompt’ sahaja atau ‘prompt’ berpasangan dengan gambar akan lebih memberi manfaat. Bagi murid yang muda, mungkin murid bahasa kedua, gambar akan membantu kemahiran menulis dan melukis. Walaubagaimana pun, selepas tadika, gambar yang digabungkan bersama ‘prompt’ tidak member kesan positif terhadap penulisan mereka. Guru sebagai pengkaji telah member kesimpulan bahawa walaupun gambar akan memberi konteks dan maklumat latar belakang untuk murid di peringkat semua umur, ia akan menyekat kreativiti mereka. Ini adalah dapatan yang tidak diduga kerana faktor penentu adalah pengalaman dan pengetahuan bahasa Inggeris mereka.


Jurnal 3: “It’s about the Kids”: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research
By: Dwight Rogers et.al

Kajian tindakan adalah sering kali termasuk dalam program pengajaran guru untuk memperbaiki refleksi dan latihan guru. Melalui kajian ini ia memberi tanda yang menunjukkan kesan ke atas pelajar. Artikel ini merupakan penilaian penulis terhadap kajian tindakan yang telah dilakukan oleh 114 guru berpenagalaman yang mengambil sarjana dalam pendidikan. Guru-guru tersebut terdiri daripada pelbagai bidang disiplin dan tahap. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, penulis mendapati bahawa kajian tindakan yang dilakukan oleh guru ini adalah untuk mengkaji tiga perkara utama iaitu apabila guru mendapati bahawa kuranganya hubungan interpersonal dengan pelajar, pelajar yang kurangnya memahami tugas meraka sebagai pelajar dan pelajar yang kurang bersuara di dalam kelas. Penulis telah mengemukakan tiga masalah ini melalui beberapa contoh kajian yang telah dijalankan.

Aktiviti 1 :Maksud Kajian Tindakan

Definisi Kajian Tindakan Berdasarkan Buku

Tajuk Buku: Passionate Enquiry and School Development: A Story About Teacher Action Research
Pengarang : Marion Dadds

Berdasarkan buku yang dibaca ini, definisi kajian tindakan bermaksud sesuatu yang berorientasikan kepada perubahan, berorientasikan kepada melakukan sesuatu yang berguna dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehi melalui proses-proses kajian. Paradigma kajian tindakan ialah tentang usaha atau percubaan untuk memperbaiki fenomena atau masalah yang berlaku di persekitaran sendiri. (Bassey, 1990)

Kajian tindakan juga adalah merupakan satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.

Penulis juga mengatakan bahawa kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.

Kesimpulannya, kajian tindakan bagi seorang guru ialah satu proses tindakan yang dilakukan untuk penambahbaikan kepada sesuatu perkara untuk melakukan perubahan di persekitarannya kepada keadaan yang lebih baik.

Bagaimana kajian dilakukan?
Prosedur kajian tindakan yang dilaksanakan mempunyai beberapa langkah tetap iaitu:-

Langkah 1: Mengenalpasti isu, masalah dan situasi yang dikaji
Masalah atau isu disekolah seperti kurikulum, pentadbiran proses pengajaran, pembelajaran dan program kokurikulum ini perlu dikenalpasti terlebih dahulu dalam melaksanakan kajian.Setelah isu/masalah kajian ditentukan, objektif kajian perlu ditulis dengan jelas.

Langkah 2: Merancang PenyelidikanUntuk merancang, perlu melibatkan guru yang ramai untuk mendapatkan idea dan usul yang berkesan dalam menyelesaikan isu kajian.

Antara lima rancangan yang perlu dititikberatkan didalam merancang kajian tindakan ialah:-Rancang langkah-langkah tindakan yang akan diambil
Rancang tugas atau tanggungjawab atau aktiviti baru
Rancang cara-cara pemantauan yang akan dibuat
Rancang keperluan lain atau masa yang diperuntukkan
Rancang cara merefleks

Langkah 3: Melaksana Tindakan (bertindak)
Langkah ketiga ini merupakan peringkat dimana guru perlu melaksanakan strategi kajian tindakan yang telah dirancang dalam langkah-langkah seperti aktiviti atau program untuk menyelesaikan sesuatu masalah kajian.

Langkah 4: Membuat PemerhatianApa yang berlaku pada peringkat ini adalah penyelidik (guru) akan mengumpulkan data dan maklumat hasil kajian tindakan yang telah dilaksanakan. Pemerhatian selalunya dibuat untuk mengesan kesan tindakan terhadap tingkahlaku dan reaksi terhadap tindakan yang dijalankan. Pemerhatian yang berlaku secara langsung adalah mencatat terus nota ke dalam buku catatan iaitu diari, jurnal atau buku log). Melalui apa yang dilihat seperti pergerakan guru atau pelajar dan suasana pembelajaran didalam kelas.

5. Pengumpulan dan penganalisan data
1. Instrumen KajianAntara instrumen yang digunakan ketika menjalankan kajian ialah seperti kertas ujian, soalan soal selidik dan pita rakaman.
2. Teknik Pengumpulan DataUntuk mendapat maklumat yang lengkap dan penting dalam kajian tindakan, guru perlu mengutip pelbagai bentuk data. Ini kerana, setiap bentuk data mempunyai fungsi tertentu untuk memberikan maklumat kepada kajian yang dijalankan.

Terdapat pelbagai kaedah mengumpul data iaitu:-
i) Pemerhatian-Pengkaji perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai situasi yang dikaji.
-Melibatkan aktiviti meneliti dan berfikir secara original dan kritikal tentang situasi.-Aspek penting ialah pemerhatian dilakukan secara sistematik.
-Data yang dikutip dengan cara ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi jika dikutip secara teratur dan pada masa sebenar kajian.
-3 aspek penting dalam melakukan pemerhatian ialah tumpuan permerhatian (siapa, dimana), masa pemerhatian (diadakan masa yang berlainan untuk dapatkan kepelbagaian maklumat) dan cara pemerhatian (bagaimana dicatat, teknik, prosedur pemerhatian iaitu mencatat data-data penting serta merta semasa permerhatian data bentuk nota)

.ii) Tinjau dan kutip bahan-bahan dokumen
Dokumen membekalkan maklumat berkaitan masalah yang dikaji dan penting untuk fahami tujuan, rasional dan sejarah program.Dokumen yang boleh digunakan untuk kutip data dalam kajian tindakan iaitu sukatan dan rancangan pelajaran, kertas peperiksaan dan ujian, laporan kurikulum, minit, mesyuarat panitia dan buku-buku yang dikaji.

iii) Rakaman Pita Video/TranskripRakaman video
-dapat mengesan perlakuan guru, pelajar dan fakta-fakta yang tidak dapat dikesan oleh guru dalam kajian tindakannya yang dijadikan data-data untuk dikumpul.
- Rakaman ini juga dapat mengukur dan menilai kegiatan pelajar (individu dan kumpulan) dalam aktivitikelas.
- Transkripsi pula boleh menilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep yang diajar oleh guru.

iv) Temubual
Kaedah ini membantu penyelidik mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam.
- Antara sampel yang penting untuk ditemubual ialah pelajar-pelajar, guru-guru yang mengajar subjek samadan pihak pentadbiran sekolah.
- Penting untuk mendapatkan idea, perasaan dan sikap mereka terhadap kajian tindakan yang dijalankan disekolah tersebut.

3. Teknik Penganalisisan Dataproses analisis membantu mendalami data secara dekat dan jelas. Ia juga membantu untuk penyelidik merangkakan perkara yang sedar atau tidak sedar berlaku.teknik-teknik membuat analisis;eneliti data secara menyeluruh dengan menetapkan kategori data serta meneliti semula dan membahagikan data mengikut kategori.membuat proses sumbangsaranuntuk mendapatkan idea-membuat refleksi idea-mengumpul idea yang tidak berkenaan-semakan semula data-membuat senarai rangka isi-silang rujukan rangka isi- membuat refleksi pada senarai analisis secara perbincangan.

Sunday, 8 November 2009

TUGASAN 4 : MINI KAJIAN TINDAKAN

Tugasan di ruangan aktiviti

Saturday, 7 November 2009

TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL

ULASAN JURNAL 1

Tajuk : Collaborative Learning Enhances Critical Thingking
OLah : Anuradha A. Gokhale

PENGENALAN
Jurnal ini menulis tentang konsep pembelajaran kolaboratif secara berkumpulan atau berpasangan yang bertujuan untuk mencapai matlamat akademik yang telah banyak dikaji sebelumm ini. Istilah pembelajaran kolaboratif di kalangan pelajar merangkumi pelbagai tahap. Pembelajaran kolaboratif menjadikan pelajar aktif dalam penukaran idea di kalangan kumpulan kecil bukan sahaja dapat meningkatkan minat tetapi dapat juga memperkenalkan cara pemikiran kreatif di kalangan pelajar. Kebanyakan kajian banyak dialakukan di sekolah, namun kajian ini akan menjelaskan penggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif di peringkat kolej pula.

TUJUAN KAJIAN
Menguji sejauh mana kaedah pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kemahiran praktikal dan kemahiran berfikir secara kritikal.

PERSOALAN KAJIAN
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dalam perbandingan ujian antara pembelajaran individu dan pembelajaran kolaboratif.
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pemikiran kritikan antara pembelajaran individu dan pembelajaran kolaboratif.

METODOLOGI
Menggukan skor ujian post ke atas 48 orang pelajar teknologi industri di Universiti Illinois. Pelajar dipecahkan kepada 2 kategori, satu berada dalam kumpulan dab satu kategori lagi melakukan untuk menyelesaikan tugasan berbentuk kemahiran praktikan dan kemahiran berfikir secara kritis.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan ujian pra dan ujian pos yang diberikan kepada pelajar. Kedua-dua ujian ini diberikan secara kumpulan (kolaboratif) dan juga diberi secara individu. Dalam ujian secara individu, mereka akan diberi task dlm bentuk lembaran kerja dan perlu menyiapkannnya sendiri secara individu. Sebelum ujian mereka akan diterangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran secara individu. Masa yang diberikan adalah selama 30 minit. Penganalisisan data akan dilakukan dengan melihat sejauh mana pelajar dapat menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lembaran kerja tersebut. kemudian ujian secara kolaboratif dilakukan dengan kumpulan kecil dibentuk daripa semua individu tadi. dalam kumpulan kecil pula mereka harus membuat perbincangan bersama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. analisis data dilakukan dengan menilai sejauhmana sumbangan idea yang dikeluarkan oleh setiap kumpulan.

HASIL PENEMUAN
Daripada skor ujian post, kumpulan yang menggunakan kaedah kolaboratif mendapat mata yang lebih tinggi dalam item kemahiran praktikal.
Daripada skor ujian post juga kumpulan pembelajaran koperatif mendapat mata yang lebih tinggi dalam item pemikiran kritikal berbanding pembelajaran secara individu.

CADANGAN
Kajian pada masa hadapan perlu menyiasat kesan perbezaan dalam proses pembelajaran koperatif.ULASAN JURNAL 2
Tajuk : Direct Instruction With Playful Skill Extentions
Oleh : Jean M Keaton

PENGENALAN
Kaedah pembelajaran secara permainan telah ditemui untuk membantu dalam perolehan untuk membangunkan pelajar membaca. Kaedah ini melihat pembagunan kemahiran menulis dan membaca yang dilakukan di kalangan pelajar-pelajar tadika yang memerlukan pelbagai teknik untuk membaca dan penulisan. Kajian ini akan menggunakan teknik permainan melalui sebutan bunyi-bunyi huruf dan perkataan dan kemudiaanya, diaplikasikan kepada penulisan.

TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana pengajaran secara langsung melalui permainan dapat meningkatkan kemahiran membaca dan penulis pelajar.

OBJEKTIF KAJIAN
Untuk memastikan keberterusan minat dan motivasi pelajar dalam pengajaran membaca dan menulis.

METODOLOGI
Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data daripada pemerhatian yang dilakukan terhadap pelajar berdasarkan beberapa kemahiran/kriteria. Data-data dikumpul berdasarkan pemerhatian daripada kemahiran mengenal huruf, membunyikan huruf, sight word (pemerhatian perkataan) dan sebaginya. Kajian ini dilakukan terhadap 15 daripada 20 orang pelajar di dalam kelas tadika.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
Data dikumpul apabila pelajar dinilai kemahiran mereka mengenalpasti huruf, membunyikan huruf, menyebut perkataan yang dipandang dan satu demi satu penilaian ini akan diconduct. Pelajar akan ditunjukkan 15 flash card perkataan yang perlu disebut dlm masa kurang dari 2 saat. Jika pelajar berjaya menjawab, flash card yang lebih susah akan digunakan. Sekiranya pelajar tidak berjaya menjawab 5 daripa 15 flash card tersebut, sesi penilaian akan dihentikan. Data-data dianalisis berdasarkan keputusan ujian pra tersebut untk menilai pelajar manakah yang boleh menguasai pembacaan dan pelajar mana yang berjaya membaca dengan baik. keputusannya 14 drp 15 orang pelajar berjaya dalam ujian ini.

HASIL KAJIAN
Pelajar yang pada mulanya menunjukkan prestasi yang lemah/rendah dalam menyebut huruf dan penulisan menunujukkan peningkatan dengan dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenal huruf dan perkataan dalam penulisan.

ULASAN JURNAL 3 : Using Point-of-View Video Modelling to Teach Play to Preschoolers With Autisme
Oleh : Jeffrey F. Hine dan Mark Wolery

PENGENALAN
Menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video untuk mengajar kanak-kanak prasekolah autisme bermain. Kajian ini mengukur bagaimana menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video dalam mengajar menggunakan kemahiran-kemahiran bermain permainan yang dipilih kepada dua orang pelajar prasekolah yang autisme. Model-model yang ditunjukkan ini melibatkan rakaman video dan tanpa rakaman video. Kajian ini melihat sejauh mana perspektif kanak-kanak apabila melihat sesuatu dan seterusnya melakukan kemahiran yang disasarkan. Pengkaji menggunakan pelbagai cara terhadap dua kanak-kanak ini berdasarkan dua tingkahlaku untuk menilai kesan sudut pandangan yang ditunjukkan yang diperolehi oleh kanak-kanak dan menyelenggarakan tindakan bermain. Mereka menggunakan kaedah yang digeneralisasikan untuk menilai tahap di mana para peserta menggunakan kemahiran baru dan permainan baru semasa aktiviti bilik darjah. Hasilnya menunjukkan bahawa mode sudut pandangan yang ditunjukkan adalah alat yang berkesan untuk pengajaran bermain kepada pelajar prasekolah dengan autisme.

TUJUAN KAJIAN
Adakah dengan melihat video dapat membantu kanak-kanak prasekolah autisme memahami apa yang mereka saksikan dan mengaplikasikannya untuk bermain bersama rakan-rakan.

OBJEKTIF KAJIAN
Untuk membolehkan kanak-kanak autisme bermain seperti kanak-kanak lain.

METODOLOGI
Kajian dilakukan terhadap 2 orang kanak-kanak dengan menggunakan kaedah pemerhatian. Christine seorang kanak-kanak perempuan berusia 30 bulan dan Kaci pula juga kanak-kanak perempuan berusia 43 bula. Kedua-dua orang kanak-kanak ini mempunyai masalah autisme. Kajian dilakukan dengan memberi permainan kepada kedua-dua orang kanak-kanak ini. Pemerhatian dilakukan dan kemudian tayangan video ditunjukkan dan dan pemerhatian dilakukan lagi .


HASIL KAJIAN
Ternyata selepas beberapa kali tontonan video dilakukan, kanak-kanak autisme ini sudah pandai menggunakan alat permainan untuk bermain dengan betul. mereka juga dapat menyesuaikan diri untuk bersama-sama bermain dengan kanak-kanak lain.

MODEL KAJIAN TINDAKAN

Model Kajian Tindakan Somekh (1989)
Dalam perkembangan kajian tindakan selanjutnya, Bridget Somekh (1989) telah memperkembangkan lagi langkah-langkah dalam kajian tindakan ini dengan lebih mendalam dan terperinci kepada 8 langkah dalam 1 putaran.Model Kajian Tindakan Ebbutt’s

Model Kajian Tindakan McKernans


Model Kajian Tindakan Elliot
Elliot pula pada dasarnya bersetuju dengan langkah-langkah dan gelungan berturutan yang dikemukakan oleh Kemmis. Elliot telah memperkembangkan model Kemmis bagi membolehkan aliran yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan.

Model Kajian Tindakan Kemmis dan McTggart
Reka bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan yang mana setiap kitar mempunyai 4 bahagian; rancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Bahagian-bahagian ini kemudian diulang dengan perancangan hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya.KONSEP KAJIAN TINDAKAN


KONSEP DAN DEFINISI KAJIAN TINDAKAN

Terdapat pelbagai variasi dalam mendefinisikan konsep kajian tindakan. Definisi klasik tentang kajian tindakan yang pernah diutarakan oleh ahli-ahli kajian tindakan seperti berikut;

Action research is a three step spiral process of, (1) planning which involved reconnaissance, (2) taking action and, (3) fact-finding about the results of the action.
(Kurt Lewin, 1947)

Action research is the process by which practitioner attempt to study their problem scientifically in order to guide, correct and evaluate their decision and actions.
(Stephen Corey, 1953)

A form of self-reflective problem solving, which enables practitioners to better understand and solve pressing problem in social setting.
(McKernan, 1988)

A form of collective self-reflective inquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own social or educational practices, as well as their understanding of these practices are carried out.
(Kemmis and McTaggart, 1990)


Walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang definisi kajian tindakan, namun ianya boleh disimpulkan sebagai satu pendekatan yang memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya. Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki amalan masing-masing.


TUGASAN 3 : PEMBENTANGAN KOLOKIUM KAJIAN TINDAKAN

PEMBENTANGAN PERTAMA

An Application Of Cooperative Learning By Using Internet Resources To Increase Student’s Participation And Interest In Learning English For Science And Technology (EST) Subject.
By; Tiun Siew Mond and Tan Sin Yee


Purpose
This technique has been chosen to change students attitude toward EST subject.

Objective
1. Increase students participation through cooperative learning incorporate with internet
resources.
2. Increase students’ interest in learning EST

The problems of the study
1. Will cooperative learning increase students’ participation in EST teaching and learning
process?
2. Will students’ interest increase by conducting cooperative learning?

Methodology
Sampling or the targeted participants consisted of 28 Form 4H students and 32 Form 4N students in ST. JOHN Institution (SJI). Model of this action research used is Gerald Susman Model. This model including diagnosing, action planning, taking action, reflection, amended plan, take second action stage. Procedure in this research start with forming of groups and than different task topic given. After that, student by group doing their work with searching information through internet and will transfer information from linear text to non-linear text. Last procedure student doing presentation by using all information that they found. Base on data collected, it was found that the used of this technique produced positive results in terms of students participation in the lesson and their ability to present their findings outcome orally and share their information with the class. The data of the research was collected by using classroom observation, interview students finding and questionnaire. The data was analyzed quantitatively and qualitatively.
Data Collected
a) Interview
The interview was conducted informally by using four questions relation to what the students thought of EST subject before the use of this technique in teaching English for science and technology lesson. The questions used in the interview focus to know about their ideas on group learning activities and also their preferences teaching way of the teacher.

Interviews were conducted to gain information regarding the response of students in the first and second cycle due to the collaborative learning which we implied in our teaching and learning process. There are five students were randomly selected to be interviewed individually in the classroom after finished the lesson in each cycle in our research.

There were four questions were asked during the interview session. The intention of these questions was to discover the students’ perceptions towards this technique whether the students like or dislike the cooperative learning activity. The interview session is crucial to our research due to the fact that specific opinions are needed in details to improve our study.

b) Questionnaires
There are two types of questionnaire were carried out, namely open-ended questions and close-ended questions. The questionnaires is used to get know the students’ feelings and attitudes about before and after the technique we implied in our research. The open-ended questionnaires were given pre-implementation of the technique, while the close-ended questionnaires were given after the implementing the technique.

The first set of questionnaire contained five close-ended questions where the students need to give their responses about the using of internet resources in the cooperative learning. The second set of the questionnaire contained 10 close-ended questions were used to get the students’ responses about cooperative learning. The students need to answer the questions whether they strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree to the technique we implied in this research. From the result, we can indicate the preferences of the students toward this technique.

c) Classrooms’ Observation
Classrooms’ observation is crucial to our research due to the objective of our action research is to increase the participation and interest in their learning process. Hence, observation on students’ response, participation (interaction in the group discussion, solving problem and transfer linear text into non-linear, presentation and answering quiz), and interaction was done throughout the teaching and learning process. From observation, students’ reaction and expression toward the learning process can be used to define whether they enjoyed the learning process. Hence, observation is crucial to obtain students’ responses toward this technique used in the learning process.

Data analysis
In this research, data were analysed from students’ perception toward the applied of cooperative learning technique by using internet resources in teaching and learning process. The data were analysed qualitatively and quantitatively. Qualitative data includes interview and classrooms’ observation, while quantitative data was collected by using questionnaires. The content analysis was done in order to know the suitability of cooperative learning by using internet resources in teaching EST subject. In order to know about the students’ acceptance and perception toward this technique, the data which obtained from the questionnaires were summarized by using bar Figure. From the bar Figure, the percentage of the students’ preferences toward the techniques can be compared and see directly.

Finding
The finding in this research showed the increase in students participation and their interest. Moreover, the targeted classrooms atmosphere becomes more positive. They looked excited to search information through internet and able to finish their work on time.

Input From Presentation
Student more interested learning by group and cooperative learning actually give advantage for student to help each other in learning process. Using internet resources also will attract student’s participation and interest in learning English For Science And Technology (EST) subject.


PEMBENTANGAN KEDUA

Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif
Oleh; Siti Zubaidah Bt Ingsa dan Suryatee Bt Abd Rashid


Tujuan Kajian
Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar tinkatan empat trhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif.

Objektif dan Persoalan Kajian
Dalam kajian yang dilakukan ini, terdapat tiga objektif yang ingin dicapai. Antara objektifnya ialah;
1. Mengenalpasti pengalaman dan pandangan pelajar terhadap pembelajaran berpusatkan guru (teachers centred).
2. Menilai dan mengetahui pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam sebelum pembelajaran koperatif diperkenalkan.
3. Menilai pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam selepas pembelajaran koperatif diperkenalkan.

Metodologi Kajian
Prosedur yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada empat, iaitu mengenalpasti masalah, merancang, tindakan dan refleksi. Dalam kajian ini juga, kaedah yang digunakan untuk mendapatkan hasil dapatan ialah dengan menggunakan kaedah;

1. Pemerhatian
Kaedah pemerhatian dibuat melalui refleksi guru, penilaian guru matapelajaran Pendidikan Islam serta penilaian daripada penyelia.

2. Soalan ujian pre-test dan post-test
Kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar serta senarai semak untuk mengetahui respon daripada pelajar mengenai pembelajaran yang telah berlangsung.

3. Borang soal selidik
Boring soal selidik terbahagi kepada dua iaitu soal selidik pembelajaran berpusatkan pelajar dan soal selidik pembelajaran berpusatkan guru. Responden untuk kajian ini terdiri daripada para pelajar dari tingkatan 4DK1/2 dan 4DK3/4 dari Sekolah Menengah Danau Kota, Kuala Lumpur.
4.Senarai semak

Selepas mengenalpasti masalah dan merancang kaedah pembelajaran koperatif, tindakan dilakukan dengan mengaplikasikan kaedah yang dirancang di dalam kelas Pendidikan Islam. Kemudian, penambahbaikan dilakukan selepas membuat sesi refleksi melalui pemerhatian dan soalan-soalan ujian pre-test, post-test dan borang soal selidik.
Penganalisisan Data
1) Data kualitatif
Data yang diperolehi adalah hasil pemerhatian daripada refleksi guru, penilaian guru pembimbing, penilaian penyelia dan komen pelajar dianalisis dengan mengasingkan dapatan-dapatan tersebut kepada kategori-kategori tertentu. Bagi data daripada senarai semak yang telah dicatat oleh para pelajar dianalisis satu persatu dan hasilnya dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbezaan yang mungkin terdapat dalam catatan mereka.
2) Data kualitatif
Data yang diperolehi daripada soalan ujian pre-test dan post-test yang dilakukan dan dianalisis pemarkahannya mengikut peratusan. Di samping itu juga, data ini juga diperolehi melalui senarai semak yang diedarkan oleh guru 10 minit setelah sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk melihat tahap keberkesanan dan kefahaman dikalangan pelajar. Selain itu, soal selidik juga diedarkan untuk mengetahui sejauh mana berkesannya pembelajaran koperatif ini dikalangan pelajar tingkatan 4 bagi matapelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Dapatan
Hasil dapatan daripada kajian ini dapat ditunjukkan dalam dua bentuk iaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berkaitan dengan perubahan sikap pelajar-pelajar yang boleh dilihat melalui pemerhatian. Manakala, data kuantitatif dapat dilihat melalui pencapaian markah mereka dalam matapelajaran Pendidikan Islam.
Dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa pengajaran guru berkesan dan dapat meningkatkan pencapaian pelajar dengan menggunakan pemebelajaran secara koperatif melalui teknik ”numbered head together” dan ”thinks-pair-share”. Walau bagaimanapun, dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat hanya sedikit sahaja penurunan peratusan pencapaian yang disebabkan oleh ketidakhadiran pelajar semasa ujian berlangsung. Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat memberi input yang berguna kepada para pentadbir dan pelajar amnya dan para guru Pendidikan Islam khususnya untuk mengaplikasikannya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Input Daripada Pembentangan
Daripada pembentangan ini saya dapat membezakan antara penilaian bersama yang dilakukan secara tradisional lebih berbentuk penilaian yang hanya dibuat oleh satu pihak sahaja iaitu guru. Manakala penilaian dalam pembelajaran koperatif dilakukan bersama oleh semua pihak iaitu guru serta ahli kumpulan. Keadaan ini akan memudahkan guru membuat keputusan penilaian dengan lebih adil serta dapat diterima oleh setiap pelajar dalam kumpulan secara terbuka. Selain itu, pembelajaran secara bekerjasama mampu meningkatkan kualiti hasilan pembelajaran.
CADANGAN/ULASAN KEDUA-DUA PEMBENTANGAN
Dari segi pemilihan tajuk, kedua-dua tajuk yang dibentangkan ini dilihat menepati kehendak untuk dijadikan sesuatu tajuk dalam kajian tindakan. Namun, kedua-dua tajuk tersebut agak panjang dan sebenarnya ia boleh diringkaskan lagi.