Wednesday, 28 October 2009

Mengapa Kajian Penting Kepada Seorang Guru?

  1. Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran melalui penemuan-pebemuan baru daripada kajian yang dilakukan.
  2. Kajian penting dalam mengembang dan menjana idea supaya seorang guru lebih berketerampilan dan holistik.
  3. Bagi seorang guru, kajian dilakukan untuk penambahbaikan pada kajian yang telah dilakukan. Contohnya, guru boleh melakukan kajian yang sama dengan kajian sebelum ini tetapi disesuaikan dengan situasi p&p yang dikendalikannya untuk mendapatkan hasil dapatan yang lebih berkesan.
  4. Kajian penting bagi seorang guru kerana tugas guru bukan sekadar sebagai pendidik, tetapi juga sebagai penyelidik.
  5. Kajian dilakukan oleh guru supaya guru sendiri dapat mengenalpasti sesuatu masalah dalam proses p&p dan mengetahui punca sebenar masalah tersebut dan seterusnya menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematik melalui kajian.
  6. Kajian juga penting untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kepada guru melalui penerokaan dan pembacaan apabila melakukan kajian.
  7. Kajian penting bagi melahirkan seorang guru yang kreatif dalam menghasilkan sesuatu keputusan sendiri dan bukan menggunapakai hasil kajian orang lain semata-mata.
  8. Kajian penting bagi seorang guru untuk meningkatkan martabat profesion perguruan apabila kajian-kajian guru diketengah dan digunapakai dalam sistem pendidikan negara.
  9. Kajian juga penting untuk meningkatkan kerjasama di antara guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.
  10. Selain itu, kajian juga penting kepada guru dalam membantu mereka menghadapi cabaran dan masalah yang berkaitan dengan amalan p&p.

0 comments: